ប៉ាកាសាៈតំបន់ LPA នៅភាគខាងជើងលូហ្សុនចេញពី PAR; ភ្លៀងនៅថ្ងៃច័ន្ទដាច់ឆ្ងាយ

https://www.youtube.com/watch?v=75UoAcOApKI MANILA, ហ្វីលីពីន - តំបន់សម្ពាធទាប (LPA) បានប្រទះឃើញនៅភាគ-សាននៃខាងជើងលូហ្សុនបានចេញពីតំបន់ហ្វីលីពីន។