នីដានិយាយថានិស្សិត K-១២ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដើម្បីប្រមូលផ្តុំទីផ្សារការងារបង្កើនអត្រាគ្មានការងារធ្វើដល់ ៧-៩ ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០២២

ម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនការហូរចូលនៃនិស្សិត K ដល់ ១២ នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាចូលក្នុងទីផ្សារការងារនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងវិញពីការធ្លាក់ចុះដែលបណ្តាលមកពីជំងឺរាតត្បាតនៅឆ្នាំនេះនឹងធ្វើអោយអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះ។